Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Χρήστος Ι. Μπούρας

 2. Τρία (3) μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο με τετραετή θητεία:

  1. κ. Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  2. κ. Παύλος Κόντος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας

  3. κα Ιουλία Πουλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

 3. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών,
  κ. Βασίλειος Κωστόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

 4. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  κ. Σπήλιος Ρόδης - Ροδόπουλος

 5. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων,
  -

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει οριστεί ο Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αλέξανδρος Κατσαούνης.