ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, για την ανάδειξη προμηθευτή εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών και της αίθουσας Τελετών», συνολικής δαπάνης 15.200,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://unico.upatras.gr/ (Ανακοινώσεις) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.upatras.gr/ (Ανακοινώσεις) είναι αναρτημένο το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Κασαούνης

Καθηγητής