ΣΚΟΠΟΣ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Π.Δ. 32/1993 (ΦΕΚ Α΄11/9-2-1993), με το οποίο εγκρίθηκε και το καταστατικό της, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 261/2000 (ΦΕΚ Α΄ 215/9-10-2000). Με την υπ’ αριθ. 10674/2024 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου [λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ΦΕΚ Β΄ 1215/20-2-2024)] τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας για τις ανάγκες προσαρμογής του στις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141). Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141), του καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138949616000

Σκοπός – Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και τους ειδικότερους όρους της μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας προγραμματικής σύμβασης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης προεδρεύει της Γ.Σ., ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Μέχρι την εκλογή του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητές της Γ.Σ. ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών.