ΣΚΟΠΟΣ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Εταιρεία με την επωνυμία  “Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών” με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1993 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 261/2000 .

Οι σκοποί της, ως άνω, Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3  παρ. 1 του Π.Δ. 32/93 είναι αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν.1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιοριστεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ’ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας, και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας προεδρεύει της Γ.Σ, ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.