Αρχική2023-08-20T08:30:42+00:00

Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Εταιρεία με την επωνυμία “Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών” με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1993 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 261/2000.

Σκοπός της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της περιουσίας του ΠΠ, είναι η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της περιουσίας του ΠΠ έχει ως εξής:

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΠΠ περιλαμβάνονται:

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΠΠ) έχουν ως στόχο την έκδοση βιβλίων, περιοδικών και διδακτικών συγγραμμάτων υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς των επιστημών και των τεχνών καθώς και έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως έναν από τους βασικούς σκοπούς του την παραγωγή και διάχυση γνώσης προς την κοινωνία. Μια μορφή μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας αποτελεί η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η προσπάθεια για αξιοποίησή της μέσω της συμμετοχής του σε εταιρείες έντασης γνώσης, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πλαίσιο Ίδρυσης Εταιρείας Γνώσης
Συμμετοχή σε Εταιρείες Γνώσης

Go to Top