ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Χρήστος Ι. Μπούρας
 1. O Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
  κ. Βασίλειος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 1. Mέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο με τετραετή θητεία:
  κ. Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
  κ. Παύλος Κόντος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας
  κ. Αργυρώ Μπεκατώρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
 1. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών,
  κ. Ευστάθιος Μπούσιας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  κ. Σπήλιος Ρόδης – Ροδόπουλος
 1. Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Φώτιος Σκιαδάς

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει οριστεί ο Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
κ. Αλέξανδρος Κατσαούνης.